نقاش باشی

یه چند تا نمونه کاره،همین.

نقاش باشی

یه چند تا نمونه کاره،همین.

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

یا فاطمه :(

روکن که به آتش بکشم هر ورقت را...
پاپستی: مخاطب خاص این پیام، فقط دنیاست. دوکلمه با هم اختلاط کردیم حساب کار دستش بیاد همین.
بچه گیر آورده بی انصاف!


  • نقاش باشی